villkor för städtjänster

Avtalets åtagande

Detta avtal reglerar Optimus Gislaved åtaganden.

 

Städningens omfattning

Normal ”veckostädning” enl. bifogad beskrivning eller enligt överenskommelse. Separat beställning kan göras på t.ex. fönsterputs, skåp, garderober, ugn och kyl. Undantagna utrymme och åtgärder ska omnämnas i bilagan Särskilda villkor. Ev. storstädning eller flyttstädning avtalas separat.

 

Fönster

I dag finns många olika typer av fönster, både till funktion och utseende. Nedan listas ett antal olika typer av fönster som behöver behandlas speciellt. Har ni sådana typer av fönster ska detta på förhand meddelas oss. Rapporteras detta inte till oss, avsäger vi oss ansvaret för redan skadade fönster och skador som eventuellt kan upp komma på dessa fönstertyper. Det gäller: självrengörande fönster, fönster med solfilm, ytbehandlade fönster samt plexiglas.

 

Kundens åtagande

Det är kundens ansvar att städpersonalen får tillträde till bostaden, antingen genom närvaro eller nyckelutlämning, så att städningen kan genomföras enligt avtalet. Om vi kommer till er på utsatt dag, och ej har tillgång att utföra våra uppgifter så kommer en faktura att skickas som om vi varit där och städat.

 

Sjukdom/semester

Om kundens ordinarie städpersonal blir sjuk genomföres städningen enligt avtal men av annan städare ur vår ordinarie personal.

 

Avbokning / uppehåll

Vid såväl ordinarie semester samt vid 4 andra ordinarie städtillfällen därutöver kan kunden avisera Optimus Gislaved om att städning inte önskas. Avbokning måste ske minst fyra (4) arbetsdagar i förväg. Om det uppstår behov av ytterligare avbokning så debiteras kunden.

 

Överlåtelse

Kunden får inte utan skriftligt godkännande från Optimus Gislaved överlåta avtalet till tredje part. Force majeure Optimus Gislaved åtagande gäller med reservation för händelser utanför parts kontroll såsom arbetskonflikt, sabotage, eldsvåda, vattenskada, inbrott, myndighetsingripande eller liknande som försvårar eller omöjliggör för part att utföra service eller vidtaga åtgärder.

 

Uppsägningstid

Uppsägningstiden för en städprenumeration är en (1) månad från uppsägningsdagen och kunden faktureras för inbokade städtillfällen under den perioden. Optimus Gislaved har rätt att uppsäga detta avtal med omedelbar verkan om kunden inte uppfyller sina åtagande mot Optimus Gislaved såsom betalning i rätt tid, eller annan omständighet som enligt Optimus Gislaved bedömning omöjliggör för Optimus Gislaved att utföra sitt uppdrag.

 

Pris

Våra priser är inkluderade moms, per person och timme, som är där och städar, och efter RUT-avdrag. Har ni inget RUT-avdrag att nyttja så kommer ni att debiteras fullt timpris för den städning som utförs.

 

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 10 dagar från faktura datum. Faktureringsavgift på 20,00 kr tillkommmer. Fakturor som ej betalats vid förfallo datum kan komma att överlämnas till inkasso. Dröjsmålsränta utgår med 8 % per månad. Lagstadgad påminnelseavgift på f.n. 60 kr tillkommer samt vid inkasso tillkommer även extra avgifter och hanteringskostnader.

 

Ansvarsförsäkring

Eventuell ersättning kan aldrig bli större än den årligt erlagda avgiften. För eventuella skador uppkomna på grund av vårdslöshet eller icke iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter om hantering av kemikalier, har Optimus Gislaved en ansvarsförsäkring .

 

Sekretess

Samtlig personal som arbetar för Optimus Gislaved har tecknat ett sekretessavtal. Person- och företagsuppgifter Optimus Gislaved hanterar alla personuppgifter enligt PUL (personuppgiftslagen).

 

Allmänt

Kunden godkänner vid beställning av tjänst detta avtal att Optimus Gislaved använder hos Optimus Gislaved registrerade uppgifter, postadresser och e-postadresser för utskick av information som har betydelse för användandet av städprenumeration samt information om övriga tjänster som kan vara av betydelse för kunden.

Inställelseavgift tillkommer för enstaka jobb samt prenumerationsstädningar utanför Gislaveds och Anderstorps tätorter.