villkor för IT-tjänster

 

Avtalets omfattning

Detta avtal reglerar Optimus Gislaved samtliga åtaganden att utföra IT-tjänster hos kunden enligt kundens specifikationer, liksom kundens åtaganden att möjliggöra Optimus Gislaveds uppdrag samt att genomföra sin betalning som ersättning för uppdraget.

 

Optimus Gislaved åtagande

Optimus Gislaved tillhandahåller IT-tjänster vid överenskommen tid enligt ovan .

 

IT-tjänstens omfattning

IT-tjänsten utförs enligt överenskommelse.

 

Kundens åtagande

Det är kundens ansvar att personalen får tillträde till utrustningen, så att vi kan utföra våra tjänster enligt avtalet.

 

Sjukdom/semester

Om kundens ordinarie personal blir sjuk genomförs tjänsten enligt avtal men av någon annan ur vår ordinarie personal.

 

Avbokning / uppehåll

Vid såväl ordinarie semester samt vid 4 andra ordinarie tillfällen därutöver kan kunden avisera Optimus Gislaved om att trädgårdstjänsten inte önskas (gäller vid prenumerationstjänst). Avbokning måste ske minst fyra (4) arbetsdagar i förväg. Om det olyckligtvis uppstår behov av ytterligare avbokning måste tyvärr Optimus Gislaved debitera fullt ut enligt detta avtal.

Om vi kommer till er på utsatt dag, och ej har tillgång att utföra våra uppgifter så kommer en faktura att skickas som om vi varit där och genomfört våra tjänster.

 

Överlåtelse

Kunden får inte utan skriftligt godkännande från Optimus Gislaved överlåta avtalet till tredje part. Force majeure Optimus Gislaved åtagande gäller med reservation för händelser utanför parts kontroll såsom arbetskonflikt, sabotage, eldsvåda, vattenskada, inbrott, myndighetsingripande eller liknande som försvårar eller omöjliggör för part att utföra service eller vidtaga åtgärder.

 

Uppsägningstid

Uppsägningstiden för en prenumeration är en (1) månad från uppsägningsdagen och kunden faktureras för inbokade tillfällen under den perioden. Optimus Gislaved har rätt att uppsäga detta avtal med omedelbar verkan om kunden inte uppfyller sina åtagande mot Optimus Gislaved såsom betalning i rätt tid, eller annan omständighet som enligt Optimus Gislaved bedömning omöjliggör för Optimus Gislaved att utföra sitt uppdrag.

 

Pris

Våra priser är inkluderade moms, per person och timme, som utför tjänsten, och efter RUT-avdrag. Har ni inget RUT-avdrag att nyttja så kommer ni att debiteras fullt timpris för den tjänst som utförs.

 

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 10 dagar från faktura datum. Fakturor som ej betalats vid förfallo datum kan komma att överlämnas till inkasso. Dröjsmålsränta utgår med 8 % per månad. Lagstadgad påminnelseavgift på f.n. 60 kr tillkommer samt vid inkasso tillkommer även extra avgifter och hanteringskostnader.

 

Ansvarsförsäkring

Eventuell ersättning kan aldrig bli större än den årligt erlagda avgiften. För eventuella skador uppkomna på grund av vårdslöshet eller icke iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter om hantering av kemikalier, har Optimus Gislaved en ansvarsförsäkring.

 

Sekretess

Samtlig personal som arbetar för Optimus Gislaved har tecknat ett sekretessavtal. Person- och företagsuppgifter Optimus Gislaved hanterar alla personuppgifter enligt PUL (personuppgiftslagen).

 

Allmänt

Kunden godkänner vid beställning av tjänst detta avtal att Optimus Gislaved använder hos Optimus Gislaved registrerade uppgifter, postadresser och e-postadresser för utskick av information som har betydelse för användandet av städprenumeration samt information om övriga tjänster som kan vara av betydelse för kunden.

Inställelseavgift tillkommer för enstaka jobb samt prenumerationsstädningar utanför Gislaveds och Anderstorps tätorter.